Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 300 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 21-10-2017

Przedawnienie roszczenia o urlop wypoczynkowy

Za jaki okres wstecz można ubiegać się o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który nie został prawidłowo naliczony przez pracodawcę (nie zostały skumulowane wszystkie świadectwa pracy)?

Pracownik, który nie wykorzystał urlopu do 30 września następnego roku kalendarzowego, nie traci do niego prawa. Roszczenie pracownika przedawnia się po upływie 3 lat. Z upływem tego terminu pracodawca nie ma obowiązku udzielenia zaległego urlopu.

Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 KP), przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 KP), bądź najpóźniej 30 września roku następnego, jeżeli urlop został przełożony na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 KP, wyrok SN z 11.4.2001 r., I PKN 367/00, OSNAPiUS 2003, Nr 2, poz. 38, uchwała SN(7) z 20.2.1980 r., V PZP 6/79, OSN 1980, Nr 7-8, poz. 131oczywiście po uwzględnieniu zmian w terminie udzielania urlopu z końca kwartału następnego roku na 30 września następnego roku od 1.1.2012 r.).

Wyjątkowo inaczej liczy się termin przedawnienia roszczenia o urlop w następujących sytuacjach:

1) przesunięcie urlopu na inny termin,

Zasadą jest wówczas, że bieg przedawnienia rozpoczyna się z nadejściem terminu, na który nastąpiło przesunięcie terminu urlopu na skutek okoliczności wymienionych w art. 164, 165, 166 lub 167 KP.

Natomiast w przypadku:

niewyznaczenia w ogóle przez pracodawcę terminu wykorzystania przesuniętego urlopu,

wyznaczenie terminu przesuniętego urlopu po 30 września

bieg trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia o urlop rozpoczyna się z 30 września. Jednakże, gdy przesunięcie urlopu na później niż 30.9. wynika z tego, że choroba pracownika, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną czy urlop macierzyński trwają dłużej niż do 30.9., bieg przedawnienia rozpoczyna się z nadejściem terminu, na który nastąpiło przesunięcie urlopu.

2) obowiązkowe udzielenie urlopu pracownicy/pracownikowi, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

3) Obowiązkowe udzielenie urlopu w czasie ferii pracownikowi młodocianego, uczęszczającego do szkoły,

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w pierwszym dniu ferii szkolnych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 2931 k.p., bieg przedawnienia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Urlop pracownika z pytania przedawni się za każdy rok po 3 latach licząc od 30 września następnego roku. Oznacza to, że urlop należy wyrównać do 2013 r. Urlop za 2013 r. - do 30 września 2014 r. - przedawnienie do 30 września 2017 r.

Urlop za 2014 r. - do 30 września 2015 r. - przedawnienie do 30 września 2018 r.
Urlop za 2015 r. - do 30 września 2016 r. - przedawnienie do 30 września 2019 r.
Urlop za 2016r. - do 30 września 2017 r. - przedawnienie do 30 września 2020 r.
Urlop za 2017 r. - do 30 września 2018 r. - przedawnienie do 30 września 2021 r.

Uwaga! Wprawdzie urlop za 2013 r. przedawni się 30 września 2017 r., ale jeżeli pracownik już zaczął się ubiegać o wyrównanie, to przerwał bieg przedawnienia i do niego jednak nie dojdzie.

Podstawa prawna:

Art. 161 i 291 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)

Ewa Drzewiecka - doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa z prawa pracy. Absolwent studiów podyplomowych HR Business Partner.

Data publikacji: 2017-09-28

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00