Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 024 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 20-11-2017

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Zawieramy umowę z Zakładem Poligrafii (...) reprezentowanym przez M. K. (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, nie zatrudnia pracowników). Przedmiotem umowy jest wydrukowanie gazetki w nakładzie 1000 sztuk zgodnie z dostarczonym do druku materiałem. Za wydrukowanie gazetki ustala się wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł netto + VAT 23%. Czy ww. umowa jest umową zlecenia gdzie musimy stosować 13 zł za godzinę, czy też może to być umowa o dzieło?

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, w mojej ocenie właściwą umową będzie umowa o dzieło.

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi. Obie umowy pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i wywołują różne skutki.

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat - zarówno materialne, np. wykonanie jakiegoś mebla, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony internetowej. Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie, a także naprawa przedmiotów już istniejących.

W przedstawionym stanie faktycznym przedmiotem umowy jest wydrukowanie gazetki w nakładzie 1000 sztuk zgodnie z dostarczonym do druku materiałem.

Zawierając umowę zlecenia strona zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej, w zamian za określone świadczenie (art. 734 k.c.). Wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej rezultat. Założeniem takiej umowy jest, że jej wykonawca powinien wykonać ją z należytą starannością i osobiście.

Podstawowa różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie polega min. na odpowiedzialności za jej wykonanie. W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy. W przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego wykonania czynności zawartej w umowie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje w stosunku do umów zlecenia minimalna stawka 13 zł za godzinę. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło nie podlegają tym regulacjom a ich wynagrodzeniem jest kwota, na którą umówiły się strony umowy.

Podstawa prawna :

art. 627, 638, 734, 735 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459);

art. 1, 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz.1265)

Iwona Romańczuk, radca prawny, redaktor INFORLEX

Data publikacji: 30-07-2017

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00