Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 300 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 21-10-2017

Kwartalne rozliczenie VAT - kwestie rejestracji

Podatnik rozpoczął działalność z dniem 12.04.2016. Działalność polega w całości na sprzedaży wysyłkowej do krajów UE. Na razie nie przekroczył limitów i nie jest zarejestrowany do vat w poszczególnych państwach unijnych. Zakup towarów następuje w kraju, a także w UE i poza UE. Podatnik do VAT UE z tytułu importu usług jest zarejestrowany od początku. Do WNT rejestracja nastąpiła od 15.03.2017. Według moich obliczeń przysługujący limit zwolnienia na rok 2016 wyniósł 108 196,72 zł, który został przekroczony w dniu 19.09.2016 (posiłkowałam się raportami dobowymi z kasy fiskalnej) Zestawienie przychodów za rok 2016 z podziałem na miesiące:
4 - 0,00
5 - 13 584,83
6 - 15 673,09
7 - 25 487,16
8 - 34 838,28
9 - 37 900,58
10 - 39 994,35
11 - 33 769,42
12 - 36 876,34
Co powinnam zrobić: 1. Rejestracja do vat z datą bieżącą, ale ze wskazaniem, że pierwsza deklaracja będzie złożona za III kwartał 2016 - bo czy mogę przy rejestracji wybrać metodę rozliczania kwartalną? 2. Złożenie zaległych deklaracji VAT-7 (po korekcie zapisów)? 3. Korekta zapisów w KPiR - kwoty netto? 4. Korekta przychodu z raportu fiskalnego metodą w stu? 5. Różnice kursowe od rozrachunków od kwot netto (faktury wystawiane są w walucie, płatności przez pay pal), czy powinny być wyliczane różnice kursowe od środków pieniężnych (zapłata następuje na konto pay pal w EUR, po czym każdorazowo przesyłana jest na rachunek bankowy w PLN, z konta pay pal płacony jest też zakup towarów - czy konto pay pal traktowane ma być jak normalny rachunek bankowy)? 6. Odliczenie vat naliczonego od dnia utraty zwolnienia (czy od dnia następnego, czyli 20.09.2016)? Czy mam prawo do odliczenia vat naliczonego: - z faktur zakupowych polskich, - z tytułu importu towarów ( vat był płacony zg z dokumentami celnymi) - z tytułu importu usług i wnt (były sporządzane deklaracje VAT 9M, w 2017 także VAT-8 i vat był wpłacany do urzędu skarbowego - czy mogę skorygować te deklaracje do zera, a złożyć wniosek o przeksięgowanie zapłaconego vat na poczet vat7)? Jeśli tak, to czy import usług koryguję od początku, natomiast co z transakcjami WNT? Do 15.03.2017 podatnik korzystał z limitu 50 tys. zł, więc WNT nie było w ogóle wykazywane i nie był odprowadzany vat z tego tytułu. Czy do 15.03.2017 transakcje te pozostają bez korekty, czy jednak trzeba je wykazać w deklaracji VAT-7? 7. Korekta podatku dochodowego na razie za 2016 i jeżeli wyjdzie nadpłata to wniosek o zaliczenie na poczet VAT7?

ad 1 - 2

W oparciu o brzmienie przepisów z art. 2 pkt 25, art. 21 ust. 1, art. 96 ust. 3, ust. 5 pkt 2, art. 99 ust. 1 - 3, art. 113 ust. 9 ustawy VAT powiedzieć najpierw muszę, że w naszym przypadku nie można wybrać kwartalnego sposobu rozliczania podatku. Taka bowiem możliwość występuje jedynie w następujących przypadkach:

- gdy mały podatnik do końca miesiąca poprzedzającego okres, od którego będzie rozliczał się metodą kasową, zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o tej formie rozliczania podatku VAT,

- gdy mały podatnik, który nie wybrał metody kasowej, zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który pierwszy raz będzie składał deklarację kwartalną, o wyborze kwartalnego sposobu składania deklaracji.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że skoro w naszym przypadku w określonych terminach nie dopełniliśmy wspomnianego wyżej obowiązku zawiadomienia, to w takiej sytuacji nie możemy skorzystać z kwartalnego rozliczania się z podatku VAT. Z tego też względu w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R składanym z opóźnieniem musimy wskazać datę (dzień, miesiąc, rok), od której utraciliśmy zwolnienie podmiotowe oraz miesiąc i rok, za który z opóźnieniem złożymy pierwszą deklarację VAT-7. Oczywistym również jest, że musimy także złożyć pozostałe zaległe deklaracje.

ad 3 - 4

Na podstawie wskazanych niżej przepisów ustawy uPDOF powiedzieć należy, że przychodem dla podatników czynnych VAT jest kwota netto. Z tego też względu w naszym przypadku dla skorygowania skutków podatkowych konieczną będzie korekta zapisów w KPiR. Dla określenia kow0t netto należy zastosować wspomnianą w opisie metodę "w stu". Korekty tej dokonuje się przez:

- skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki lub

- wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być dokonywane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.

ad 5

W odniesieniu do zapytania o różnice kursowe powiedzieć najpierw muszę, że z opisu nie wynika w jakim momencie następuje przewalutowanie waluty obcej na złote.

Mając powyższe na uwadze powiedzieć zatem należy, że:

- jeżeli przewalutowanie następuje na platformie pay-pal i na rachunek złotowy przesyłana jest waluta polska, to w takim przypadku dla ustalenie różnic kursowych bierze się faktyczny kurs wymiany waluty obcej na złote zastosowany przez pay-pal

- jeżeli przewalutowanie następuje w banku prowadzącym rachunek złotowy, to dla ustalenia różnic należy najpierw wziąć pod uwagę średni kurs NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wpływu należności walutowej na konto w pay-pal. Następnie należy wziąć pod uwagę faktyczny kurs wymiany waluty na złote, stosowany czy to przez pal-pal gdy tu następuje przewalutowanie, czy też przez bank prowadzący rachunek złotowy, gdy tu następuje przewalutowanie.

Przy dokonywaniu zapłaty zobowiązań walutowych z konta pal-pay do ustalenie różnic kursowych należy wziąć średni kurs waluty ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wpływu waluty na konto oraz średni kurs waluty NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypływu waluty z konta pay-pal.

ad 6

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest fundamentalną zasadą neutralności podatku dla podatnika VAT. Zasada ta ma zastosowanie do rozliczania podatku zawsze wtedy, gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z tego też względu ma ona również zastosowanie w sytuacji, w której podatnik VAT czynny z opóźnieniem rozlicza swój podatek należny. Dlatego też w naszym przypadku w składanych z opóźnieniem deklaracjach VAT-7 mamy prawo uwzględnić podatek naliczony, który powstał ze wszystkich tytułów, czyli od nabycia towarów i usług, od importu towarów, od importu usług oraz od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Stąd też skoro w tychże deklaracjach będziemy rozliczali skutki podatkowe transakcji, z tytułu których byliśmy podatnikami VAT, tym samym należało będzie złożyć korekty deklaracji VAT-8 oraz VAT-9M. Korekty te obejmują również te transakcje, które do 15.03.2017 nie były wykazywane jako WNT (limit 50 000 zł), ponieważ w dniu 20 września 2016 utraciliśmy prawo do zwolnienia podmiotowego.


Uzupełniając powyższe dodać muszę, że rozliczenie skutków importu towarów w deklaracjach VAT-7 dotyczyło będzie jedynie podatku naliczonego. Należny bowiem podatek z tego tytułu został już rozliczony w dokumentach celnych.

ad 7

W odniesieniu do zapytania o korektę zeznania podatkowego powiedzieć najpierw trzeba, że podatnicy czynni VAT do przychodów z działalności oraz do kosztów uzyskania przychodów zaliczają jedynie kwoty netto. Stąd też w naszym przypadku należało będzie dokonać tejże korekty, ponieważ w wyniku złożenia z opóźnieniem deklaracji VAT-7 zmianie ulegną wcześniej deklarowane przychody i związane z nimi koszty ich uzyskania. Jeżeli w wyniku złożenia korekty zeznania podatkowego za rok 2016 powstanie nadpłata w podatku dochodowym, to wraz z korektą zeznania należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowy. Gdy organ stwierdzi istnienie nadpłaty to z urzędu zaliczy ją na poczet zaległości podatkowej w podatku VAT oraz na poczet bieżących zobowiązań podatkowych. Gdy takowej zaległości by nie było i gdyby nie było bieżących zobowiązań podatkowych, wówczas organ podatkowy zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty, chyba że złożymy wniosek o jej zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 25, art. 21 ust. 1, art. 86 ust. 1 - 2, ust. 10, ust. 11, art. 96 ust. 3, ust. 5 pkt 2, art. 99 ust. 1 - 3, art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

art. 14 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 43, art. 24 ust. 1, art. 24a ust. 1, art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

§ 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728)

art. 75 § 3, art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 31-07-2017

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00