Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 300 godzin monitorowania zmian

Porada aktualna na dzień 21-10-2017

Leasing zwrotny samochodu osobowego

W lipcu zakupiliśmy środek trwały (samochód osobowy) o wartości 195 121,95 PLN (netto) ze środków własnych. Dokonaliśmy odliczenia 50% VAT z tytułu zakupu samochodu. Planujemy dokonać leasingu zwrotnego. Kiedy można dokonać takiej czynności? Czy rodzi to jakieś skutki podatkowe w odniesieniu do odliczonego VAT-u? Samochód osobowy został przyjęty do środków trwałych. Czy w momencie dokonania sprzedaży do leasingu należy dokonać likwidacji środka trwałego i wprowadzić go na nowo do ewidencji?

W odniesieniu do zapytania o moment, w którym po nabyciu środka trwałego można go sprzedać powiedzieć należy, że przepisy prawa nie ograniczają swobody w zakresie tegoż momentu. Z tego też względu w naszym przypadku interesujący nas pojazd możemy zbyć na rzecz przyszłego leasingodawcy w dowolnym momencie.

W oparciu o wskazane niżej przepisy ustawy VAT powiedzieć należy, że jeżeli w okresie 60 miesięcy (licząc ten okres od miesiąca, w którym pojazd został nabyty) sprzedamy samochód osobowy, przy nabyciu którego odliczyliśmy 50% kwoty podatku naliczonego, to w takim przypadku mamy prawo do dokonania korekty podatku naliczonego. Korekta dokonuje się przez zwiększenie kwoty podatku naliczonego w deklaracji VAT składanej za ten okres, w którym pojazd zostanie sprzedany. Korekcie podlega ta część podatku naliczonego, która nie została odliczona przy nabyciu pojazdu, z uwzględnieniem okresu, jaki pozostaje do upływu 60 - miesięcznego okresu. Oznacza to, że jeżeli pojazd nabyliśmy w miesiącu lipcu a sprzedamy go w miesiącu sierpniu, to kwota zwiększenia podatku naliczonego odpowiadała będzie iloczynowi 59/60 x 50% nieodliczonego podatku naliczonego.

Na podstawie wskazanych niżej przepisów obu ustaw o podatku dochodowym powiedzieć trzeba, że sprzedaż środka trwałego skutkuje koniecznością wykreślenia go z ewidencji środków trwałych, co jest tożsame z jego księgową likwidacją. Późniejsze jego przyjęcie do używania na podstawie umowy leasingu i ewentualne wprowadzenie do ewidencji środków trwałych, uzależnione jest od tego kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego. Gdy odpisów dokonuje leasingodawca, wówczas leasingowanego przedmiotu umowy nie ujmuje w ewidencji prowadzonej przez leasingobiorcę - jest tak w przypadku tzw. leasingu operacyjnego. Gdy odpisów dokonuje leasingobiorca (korzystający), wówczas taki składnik majątku ujmuje się w tejże ewidencji jako środek trwały.

Podstawa prawna :

art. 86a ust. 1, art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

art. 22a ust. 1 pkt 2, art. 22d ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

art. 16a ust. 1 pkt 2, art. 16d ust. 2, art. 17a, art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 28-07-2017

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00