Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 680 godzin monitorowania zmian

Nienaliczanie odsetek od należności cywilnoprawnych - uwaga zmiany

W samorządowej jednostce budżetowej w ciągu miesiąca jest wystawiana cała masa not odsetkowych od płaconych po terminie należności cywilnoprawnych, na kwoty rzędu kilku - kilkunastu groszy, przy czym koszt wystawienia tych not jest wyższy niż ustalane w nich należności. Czy mimo zapisów Ordynacji podatkowej można zrezygnować z wystawiania tych not?

Do należności cywilnoprawnych pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej, lecz art. 481 k.c., który daje wierzycielowi możliwość żądania odsetek za zwłokę w razie opóźnienia się dłużnika z płatnością należności pieniężnej. Jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania, bez względu na kwotę tych należności (art. 42 ust. 5 uofp). Aby jednak w praktyce nie dochodziło do przypadków, gdy koszty dochodzenia takich należności są niewspółmiernie wysokie, od 28 kwietnia 2017 r. wprowadzono do uofp art. 59a, który przewiduje, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym takim, jak: jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł (przepisu tego nie stosuje się do należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków europejskich). Jeśli w jednostce samorządu terytorialnego taka uchwała nie została dotąd podjęta, należności cywilnoprawne muszą być dochodzone bez względu na ich kwotę. Kierownik jednostki może też wystąpić do zarządu jednostki samorządu terytorialnego z inicjatywą podjęcia takiej uchwały, powinien przedłożyć przy tym stosowne wyliczenia (na temat faktycznych kosztów dochodzenia groszowych należności, np. za rok poprzedni).

Podstawa prawna:

art. 42 ust. 5, art. 59a ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870)

art. 481 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459)

Oprac. Izabela Motowilczuk

Data publikacji: 2017-07-05

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00