Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jak rozliczyć kompensatę zobowiązań w walucie obcej

Proszę o informację jak poprawnie (podatkowo) rozliczyć i zarachować kompensatę należności i zobowiązań w walucie obcej (jakie kursy przyjąć, jakie różnice powstaną i jak je zarachować w księgach)?

Przed wyjaśnieniem interesującej nas kwestii najpierw koniecznym jest wyjaśnienie jakie skutki prawne mają miejsce w przypadku kompensaty. Kwestii tej nie wyjaśniają nam ani przepisy obu ustaw o podatku dochodowym (uPDOF, uPDOP), ani też przepisy ustawy UoR. Z tego względu musimy się tu posłużyć przepisami Kodeksu cywilnego odnoszącymi się do potrącenia. Z ich brzmienia wynika, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. W takim przypadku wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Mając powyższe na uwadze należy zatem powiedzieć, że potrącenie wywołuje skutek tożsamy z zapłatą zobowiązania oraz z otrzymaniem należności do wysokości wierzytelności niższej, chociaż nie dochodzi faktycznie do otrzymania należności lub do zapłaty zobowiązania. Z tego też względu dla ustalenia różnic kursowych od kwot potrąconych należy stosować średni kurs waluty ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonania potrącenia (kompensaty wierzytelności ze zobowiązaniem). Kurs ten należy porównać ze średnim kursem waluty ogłoszonym przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień powstania przychodu lub dzień poniesienia kosztu. Dla porządku dodać muszę, że za dzień powstania przychodu uznaje się dzień, w którym dokonaliśmy dostawy towaru (wydaliśmy rzecz) lub wykonaliśmy usługę. Za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień, w którym został on ujęty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. W przypadku prowadzenia KPiR metodą uproszczoną za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień wystawienia na naszą rzecz faktury przez kontrahenta.

Dla ustalenia różnic kursowych od pozostałej nieumorzonej części wierzytelności większej zastosowanie znajdzie bądź to faktyczny kurs stosowany przez bank obsługujący wpływ tej części wierzytelności na nasz rachunek bankowy, jeżeli waluta obca zostanie przeliczona przez bank na złote (gdy bank odkupi od nas walutę), bądź też średni kurs waluty ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wpływu waluty na nasz rachunek walutowy (gdy waluta nie zostanie przeliczona na złote przez bank).

W każdym z powyższych przypadków dodatnie różnice kursowe zwiększały będą przychody, natomiast ujemne różnice kursowe zwiększały będą koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa uPDOF,

art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) - ustawa uPDOP,

Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz 330 ze zm.) - ustawa UoR,

art. 498 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.) - Kodeks cywilny.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-05-15

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00