Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jak rozliczyć dochody uzyskane za granicą

Interesuje mnie rozliczenie podatnika, który współpracuje z firmą w Indiach (spółka z o.o.) podpisując umowę poświadczoną notarialnie w zakresie usług informatycznych. Podatnik prowadzi DG na zasadach ogólnych 18%. Wynagrodzenie z Indii to comiesięczne wynagrodzenie, z którego firma Indyjska pobiera 20,6% podatku u żródła, w jaki sposób należy wykazywać dochody w Polsce, żeby nie wpaść w podwujne opodatkowanie.

W związku z opisanym stanem faktycznym w pierwszej kolejności na podstawie wskazanych niżej przepisów ustawy uPDOF oraz przepisów umowy powiedzieć należy, że w trakcie roku podatkowego dochody z działalności gospodarczej osiągnięte w Polsce oraz dochody osiągnięte w Indiach, od których tamże pobrany został podatek u źródła, należy połączyć i poddać opodatkowaniu z uwzględnieniem zasady odliczania zagranicznego podatku od polskiego podatku (tzw metoda kredytu podatkowego). Według tej zasady od sumy tych dochodów, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, należy obliczyć należną kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Od tejże zaliczki mamy prawo odliczyć kwotę podatku dochodowego zapłaconego w Indiach. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Indiach. Przykładowe odliczenie wygląd a jak niżej.

Łączny dochód = (dochód w Polsce) 100.000 + (dochód w Indiach) 50.000 = 150.000 zł

Stawka polskiego podatku 18% dla dochodu do kwoty 85.528 oraz 32% dla dochodu ponad 85.528 zł

kwota polskiego podatku = (85.528 x 18%) 15.395 + (64.472 x 32) 20.631 = 36.026 zł

kwota indyjskiego podatku = 50.000 x 20,6% = 10.300 zł

proporcjonalna kwota polskiego podatku liczona od indyjskiego dochodu, które jest możliwa do odliczenia, obliczona według skali = 50.000 x 32% = 16.000 zł

odliczeniu od polskiego podatku podlega kwota indyjskiego podatku w wysokości 10.300 zł , ponieważ jest niższa od kwoty proporcjonalnej możliwej do odliczenia.

Kwota podatku do zapłaty od łącznych dochodów = 36.026 - 10.300 = 25.726 zł

Po zakończeniu roku podatkowego mamy prawo do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. Polega ona na tym, że w przypadku dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski (w naszym przypadku w Indiach), do których zastosowanie ma wspomniana metoda kredytu podatkowego, dla ostatecznego ustalenia kwoty polskiego podatku dochodowego stosuje się metodę wyłączenia z progresją (druga metoda unikania podwójnego opodatkowania wynikająca z umowy) zastosowana do polskiego dochodu. Przy tej metodzie zagraniczny dochód jest w Polsce zwolniony z podatku, jednakże bierze się go pod uwagę dla opodatkowania polskiego dochodu. Dla obliczenie kwoty polskiego podatku od polskich dochodów sumuje się dochody polskie i zagraniczne, a następnie oblicza się podatek według skali podatkowej. W kolejności po obliczeniu kwoty podatku ustala się jego stopę procentową w stosunku do sumy dochodów. Po jej ustaleniu stopę procentową stosuje się do polskiego dochodu w celu obliczenia kwoty podatku dochodowego do zapłaty. Przykładowe obliczenie dla naszego przypadku, z uwzględnieniem obliczeń dokonanych według metody kredytu podatkowego, prezentuje się jak niżej.

dochód w Polsce 100.000 zł, dochód w Indiach 50.000 zł łącznie 150.000 zł

kwota polskiego podatku od sumy dochodów, przy odliczeniu podatku zapłaconego w Indiach = 15.395 (85.528 x 18%) + 20.631 (64.472 x 32) - 10.300 = 25.726 zł

kwota podatku od sumy dochodów polskich i indyjskich według skali obliczona dla celów metody wyłączenia z progresją = 15.395 (85.528 x 18%) + 20.631 (64.472 x 32) = 36.026 zł

stopa procentowa podatku do sumy dochodów przy stosowaniu metody wyłączenia z progresją = 36.026 : 150.000 x 100% = 24,017%

kwota podatku według stopy procentowej zastosowanej do polskich dochodów = 100.000 x 24,017% = 24.017 zł

kwota ulgi abolicyjnej = 25.726 - 24.017 = 1.709 zł, którą należy odliczyć od kwoty podatku obliczonego z zastosowaniem metody kredytu podatkowego wynoszącej 25.726 zł.

Odliczenie to powoduje, że kwota podatku należnego ze dany rok od dochodów polskich i indyjskich wyniesie 24.017 zł.

Podstawa prawna:

art. 27 ust. 1, ust. 8 - 9, art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa uPDOF,

art. 23 ust. 3, art. 24 ust. 2 lit. a umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1990 r., poz. 46 ze zm.) - umowa.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-05-15

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00