Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika delegowanego

Jak prawidłowo powinno wyglądać wyliczenie listy płac dla pracownika delegowanego do Wielkiej Brytanii, w tym podstawa i wyliczenie zusu i zaliczki na podatek dochodowy? Pracownik zarobił za kilka dni pracy w Polce 389,92 zł W Anglii przepracował 227,10 godz x 7,20 GBP/za godz (po kursie 1 GBP= 5,0701) = 8.290,22 zł ilość diet w Anglii 25 x 35 GBP = 875 GBP x 5,0701 = 4.436,34 zł

Na podstawie wskazanych niżej przepisów ustawy uPDOF w pierwszej kolejności powiedzieć muszę, że w w przypadku osób będących pracownikami, które zostały czasowo oddelegowane do pracy za granicą, ze zwolnienia z podatku dochodowego korzysta tylko 30 % zagranicznej diety delegacyjnej. Z tego też względu w naszym przypadku z 35 GBP dziennej diety zwolnione z podatku będzie jedynie 10,50 GBP. Oznacza to, że pozostała część diety, czyli 24,5 GBP stanowiło będzie przychód podlegający opodatkowaniu. Oznacza to, że do wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu należało będzie zaliczyć następujące kwoty: 389,92 + 3.105,44 (25 x 24,50 GBP x 5,0701 zł/GBP) + 8.290,22 = 11.785,58 zł.

W kolejności w oparciu o wskazane niżej przepisy ustawy uSUS oraz przepisy wskazanego rozporządzenia powiedzieć należy, że z podstawy wymiaru składek ubezpieczenia społecznego oraz chorobowego wyłączona jest cała dieta. Z tego też względu w naszym przypadku podstawę wymiaru tych składek stanowiła będzie suma wynagrodzenia (przychód) za pracę wykonywaną w Polsce w kwocie 389,92 zł oraz za pracę wykonywaną w Wielkiej Brytanii w kwocie 8.290,22 zł. Oznacza to, że do podstawy wymiar składek wchodziły będą następujące kwoty: 389,92 + 8.290,22 = 8.680,14 zł. Od tej sumy należało będzie pobrać wspomniane składki należne od pracownika, czyli:

  • 9,76% z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, co daje kwotę 847,18 zł,
  • 1,50% z tytułu ubezpieczenia rentowego, co daje kwotę 130,20 zł,
  • 2,45% z tytułu ubezpieczenia chorobowego, co daje kwotę 212,66 zł.

Łącznie składki ubezpieczeniowe wyniosą więc 1.190,04 i tą kwotę należało będzie odliczyć od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Stąd też w naszym przypadku zaliczkę na podatek dochodowy należało będzie liczyć od dochodu wynoszącego: 8.680,14 zł - 1.190,22 = 7.489,92 zł

Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 11a, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 20, art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa uPDOF,

art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) - uSUS,

§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm) - rozporządzenie.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-04-11

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00