Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Wprowadzenie do użytkowania nowego programu księgowego

Jednostka zakupiła nowy program księgowy. Czy wprowadzenie go do użytkowania powinno się odbyć za pomocą odrębnego zarządzenia kierownika jednostki, czy wystarczy wprowadzenie aneksu do polityki rachunkowości z dokładnym opisem programu?

Oba rozwiązania są prawidłowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że zakup nowego oprogramowania księgowego wymaga wprowadzenia większej ilości zmian do polityki rachunkowości niż tylko zmiana opisu starego oprogramowania na opis nowego. Między innymi w polityce rachunkowości należy:

1) w wykazie ksiąg rachunkowych uwzględnić nowy wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz określić ich strukturę, wzajemne powiązania i funkcje w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych;

2) w opisie systemu przetwarzania danych uwzględnić:

  • opis systemu informatycznego służącego przetwarzaniu danych za pomocą nowego oprogramowania (m.in. zawierający wykaz programów, procedur lub funkcji - w zależności od struktury oprogramowania wraz z określeniem wersji tego oprogramowania oraz daty rozpoczęcia jego eksploatacji, opis wyników testów przeprowadzonych na dowód zgodności nowego oprogramowania z przepisami obowiązującymi przy prowadzeniu rachunkowości danej jednostki oraz testów sprawdzających, czy nowe oprogramowanie dokonuje wyliczeń na podstawie takich samych parametrów i wskaźników jak wycofane, a jeśli nie, opis sposobu zapewnienia porównywalności danych),
  • opis programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych oraz systemu ich przetwarzania.

Podstawa prawna:

art. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047)

Oprac. Izabela Motowilczuk

Data publikacji: 2017-03-05

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00