Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Szczególne zasady ewidencji umorzenia wyposażenia w jednostkach budżetowych

W różnych publikacjach są podane odmienne formy księgowania niskocennych środków trwałych (wyposażenia):

1) sposób 1 - Wn 013 "Pozostałe środki trwałe" i Ma 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" oraz Wn 400 "Amortyzacja" i Ma 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz zbiorów bibliotecznych" (taki jest przyjęty w naszym zakładowym planie kont),

2) sposób 2 - Wn 013 i Ma 201 oraz Wn 401 "Zużycie materiałów i energii" i Ma 072.

Który sposób ewidencji powinna zastosować jednostka sektora finansów publicznych, która nie jest jednostką budżetową ani samorządowym zakładem budżetowym?

Oba podane sposoby księgowania są prawidłowe, z tym że dotyczą różnych typów jednostek sektora finansów publicznych. W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych przyjęcie do użytkowania wyposażenia (tzw. pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania) powinno być ujęte zapisem: Wn 013 i Ma 201 oraz Wn 401 i Ma 072. Taki sposób ewidencji wynika ze szczególnych zasad rachunkowości tych jednostek, określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (§ 6 ust. 3 rozporządzenia oraz pkt 11 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia). W jednostkach sektora finansów publicznych niezobowiązanych do stosowania ww. rozporządzenia amortyzacja (umorzenie pozostałych środków trwałych) dokonana jednorazowo w chwili oddania tych rzeczy do użytkowania, powinna być ewidencjonowana zgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont, np. na kontach podanych w pytaniu: Wn 013 i Ma 201 oraz Wn 400 i Ma 072, gdzie konto 072 oznacza wartość umorzenia środków trwałych umarzanych jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania (art. 32 ust. 6 uor), a konto 400 oznacza amortyzację środków trwałych.

Podstawa prawna:

art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047)

Oprac. Izabela Motowilczuk

Data publikacji: 2017-03-05

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00