Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 700 godzin monitorowania zmian

Czy wykazywać w PIT-R zwrot kosztów zagranicznej podróży służbowej

Czy wykazywać w PIT-R zwrot kosztów podróży oraz dietę wypłacone radnym za wyjazd na szkolenia wypłacone na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Czy wykazywać w PIT-R zwrot kosztów podróży służbowej zagranicznej oraz dietę dla radnego. Jeśli tak to w których kolumnach?

Ad. 1

Mając na uwadze brzmienie przywołanych niżej przepisów ustawy uSG oraz przepisów rozporządzenia rMSWiA powiedzieć najpierw muszę, że z podróżą służbową radnego gminy mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy wykonuje on zadanie mające bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, które to zadanie określa przewodniczący rady. W kolejności powiedzieć muszę, że wykonywanie mandatu radnego wiąże się ze wszystkimi sprawami, które należą do właściwości rady gminy pozostające w zakresie działania gminy, do których należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.

Mając powyższe na uwadze powiedzieć zatem muszę, że jeżeli szkolenie obejmowało tematycznie sprawy publiczne należące do zakresu działania gminy i przewodniczący rady uznał, że udział w szkoleniu jest wykonywaniem związanego z tym zadania, to w takim przypadku diety delegacyjne oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów do wysokości limitu miesięcznego stanowią przychód zwolniony z podatku dochodowego, który należy ujmować w formularzu informacji PIT-R.

Ad. 2

Wyjaśniając kwestię poruszoną w pytaniu nr 2 powiedzieć najpierw muszę, że do zagranicznej podróży służbowej stosuje się przepisy niżej wskazanego rozporządzenia rMPPSd. Z tego też względu należności z tego tytułu (diety delegacyjne oraz zwrot innych udokumentowanych kosztów) nie wchodzą do limitu, z którym wiąże się obowiązek sporządzenia formularza PIT-R. Są one bowiem zwolnione z podatku dochodowego na zasadach przewidzianych dla osób niebędących pracownikami. Dlatego też tychże należności nie ujmujemy w PIT-R.

Podstawa prawna:

Art. 13 pkt 5 - 6, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b, pkt 17, art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) - ustawa uPDOF,

Art. 6 - 7, art. 18 ust. 1, art. 24, art. 25 ust. 4, ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) - uSG,

§ 1 - 3, § 7 - 8 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 z 2000 r., poz. 800 ze zm.) - rMSWiA,

§ 2 rozporządzenia w sprawie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) - rMPPSd.

Marian Szałucki, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Data publikacji: 2017-02-06

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00