Login: Hasło:
 Pomoc
  • 144 498 godzin monitorowania zmian

Kiedy można złożyć u kontrahenta zamówienie na zakup inwestycyjny

Czy kierownik i główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej mogą złożyć przez Internet zamówienie na zakup inwestycyjny z obowiązkiem zapłaty, jeśli środki na jego sfinansowanie nie są jeszcze ujęte w planie finansowym jednostki, a jedynie obiecane przez skarbnika?

Nie, złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty w sklepie internetowym to nic innego jak zawarcie umowy kupna, skutkującej powstaniem zobowiązań wzajemnych - w ramach której sprzedawca ma dostarczyć zamówiony towar, a kupujący zapłacić jego cenę. Ponieważ art. 261 uofp zakazuje kierownikom samorządowych jednostek budżetowych zaciągania zobowiązań przekraczających kwoty wydatków określone w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, złożenie takiego zamówienia - zanim w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, a następnie w planie finansowym jednostki budżetowej zostaną określone kwoty planowanych wydatków na dokonanie tego zakupu - jest niedopuszczalne. Ponieważ norma zawarta w art. 261 uofp jest uznana za szczególnie ważną dla zachowania ładu finansów publicznych, jej naruszenie jest zagrożone karą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

  • z art. 15 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, polegające na zaciągnięciu zobowiązania bez upoważnienia określonego planem finansowym jednostki (dotyczy kierownika jednostki),
  • z art. 18b pkt 2 ww. ustawy, polegające na niedokonaniu lub nienależytym dokonaniu wstępnej kontroli operacji gospodarczej z planem finansowym, jeśli miało ono wpływ na zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki (dotyczy głównego księgowego).

Podstawa prawna:

Art. 18b pkt 2 ustawy o o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168)

Art. 15 ustawy o o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168)

Art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

Oprac. Izabela Motowilczuk

Data publikacji: 2016-12-05

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00